Welkom!

Ben jij:
> Klaar voor de volgende stap na een zomer campingbadmintonnen?
> Op zoek naar een club waar je kan spelen op elk gewenst niveau (recreatief tot professioneel?
> Op zoek naar een sport waar je ook alleen aan kunt starten omdat er altijd wel een partner komt om mee te spelen?
> Klaar om je aan te sluiten bij een club mensen waar leeftijd en wie je bent geen rol speelt, kortom waar iedereen welkom is?

Dan ben je bij BC Drachten aan het juiste adres!

Voor zowel jeugdspelers als volwassenen worden er met regelmaat gezellige activiteiten georganiseerd.
Voor jeugdspelers staan jaarlijks de badminton survivaltocht en het kampweekend op het programma
Voor volwassenen zijn er meerdere keren per jaar interne competities en thema toernooien, met tot slot een hapje en een drankje.

Naast de speeltijden die hieronder aangegeven worden is er op woensdagavond mogelijkheid tot vrij spelen en kun je je badminton skills meten met andere trainingsgroepen en/of een drankje doen in de kantine.

Wij verwelkomen je graag in sporthal De Drait en laten je kennismaken met badminton op een ander niveau!
Het enige dat je nodig hebt is sportkleding en zaalschoenen. Wij zorgen voor leenrackets en shuttles.

Privacyverklaring

Badmintonclub Drachten (hierna: BCD) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
BCD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

BCD is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door BCD verwerkt ten behoeve van communicatie en administratieve doeleinden.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw aanmelding als lid van BCD.
Hiervoor vraagt BCD de volgende persoonsgegevens van u: Voornaam; Achternaam; Huisadres; Telefoonnummer; E-mailadres; Geslacht; Geboortedatum; bankrekeningnummer en gegevens van een eventueel oud badmintonvereniging lidmaatschap.
Uw persoonsgegevens worden door BCD opgeslagen gedurende het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door BCD verwerkt ten behoeve van het informeren over BCD door middel van nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw aanmelding als lid van BCD of uw aanvraag voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Hiervoor gebruikt BCD de volgende persoonsgegevens Leden: Voornaam; Achternaam; E-mailadres; Geboortedatum; Spelerscategorie (Jeugdrecreant/Jeugdcompetitie/Seniorenrecreant /A-selectie/ B-selectie).

Oud-leden en niet-leden: Voornaam; Achternaam; E-mailadres; Geboortedatum. Deze persoonsgegevens worden door BCD opgeslagen gedurende de periode dat men aangemeld is (u heeft te allen tijde de mogelijkheid om het toezenden van de Nieuwsbrief te stoppen).

Verwerking van persoonsgegevens geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden in BCD worden door ons verwerkt ten behoeve van het informeren over BCD. Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw aanvraag om informatie.

Hiervoor gebruikt BCD de volgende persoonsgegevens: Voornaam; Achternaam; E-mailadres; Geboortedatum. Deze persoonsgegevens worden door BCD opgeslagen gedurende 3 maanden na uw verzoek om informatie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij verstrekken de noodzakelijke persoonsgegevens aan Badminton Nederland ten behoeve van uw inschrijving bij de Bond als lid van BCD. Voor het verzorgen van de communicatie maken wij onder andere gebruik van app-groepen en een internet mailingprogramma. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BCD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens BCD van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Privacy met betrekking tot social media

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw beeltenis op de website, en/of in onze sociale media dan kunt u dit bij BCD kenbaar maken. Wij kunnen echter niet verhinderen dat derden beeldmateriaal op internet publiceren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Badmintonclub Drachten
p/a Boorn 45
9204 AZ Drachten
info@bcdrachten.nl
www.bcdrachten.nl

Historie

BC Drachten kent een rijke historie. Enthousiaste leden hebben een omvangrijk archief opgebouwd in Topdata. Klik Historie BC Drachten om naar het archief in Topdata te gaan.

Vrijwilligers gezocht!

Met z'n allen zijn we BC Drachten en beleven we plezier met onze mooie sport.
Achter de schermen moet van alles geregeld worden om een club als de onze draaiende te houden.

Daarom doen we een beroep op jou. Vele handjes maken licht werk nietwaar?

Hieronder tref je een klussenlijst aan.
We zouden het geweldig vinden als je je bij ons aanmeldt (bij 1 vd bestuursleden) voor een klus!

Namens de club, superbedankt!

Klussenlijst

Beleidsplan 2017 - 2020

U kunt het ons beleidsplan hieronder inzien en/of desgewenst downloaden.

Beleidsplan 2017-2020

Veilige sportomgeving

Badmintonclub Drachten wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan sporten in een prettige en respectvolle omgeving.

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas in de sport meer voor dan tot voor kort werd gedacht. BC Drachten wil dit graag voor zijn.
Dat is één van de redenen waarom we van alle begeleiders en vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen en twee vertrouwenscontactpersonen hebben benoemd.

Vertrouwenscontactpersoon
De vertrouwenscontactpersoon is voor leden, vrijwilligers, ouders en bestuur van BC Drachten het centrale aanspreekpunt om er met elkaar voor te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig is en blijft. Je kunt bij de vertrouwenscontactpersoon terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarover je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zou worden.

Je kunt bij de vertrouwenscontactpersoon terecht als je vragen hebt over, of te maken hebt met bijvoorbeeld:
- grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten) door een teamlid, trainer of coach of ander gedrag dat je als onprettig ervaart,
- een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft,
- de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team,
- twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is,
- iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag,
- het beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar de juiste weg om de situatie op te lossen. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenscontactpersoon doet niets waar jij geen toestemming voor hebt gegeven en waarvan jij niet op de hoogte bent. De vertrouwenscontactpersoon adviseert, maar begeleidt je verder niet persoonlijk. Als verdere begeleiding nodig is of er bijvoorbeeld nader onderzoek moet plaatsvinden, zal de vertrouwenscontactpersoon samen met jou, en alleen met jouw toestemming, bekijken waar dat kan plaatsvinden en/of wie dat kan doen.

De vertrouwenscontactpersonen van onze vereniging zijn:
Marijke Hagedoorn, vcp.marijke@bcdrachten.nl
Nelie Schut, vcp.nelie@bcdrachten.nl

We mogen weer badmintonnen

We mogen weer badmintonnen!

Onze thuisbasis sporthal De Drait is gesloopt. Er komt op dezelfde plek een nieuwe sporthal.
Tot die tijd zullen onze badmintonactiviteiten in Sportcentrum Drachten gaan plaatsvinden.

Sportcentrum Drachten
Leerweg 3
9202 LC Drachten

De start van het seizoen is op dinsdag 23 augustus 2022.
Hieronder zijn de volgende trainings- en speeltijden:

Dinsdag
18,00-19:30 training jeugd
19:30-21:30 training a selectie/invallers
19:30-20:30 training b selectie en recreanten
20:30-22:30 vrij spelen/tossen

Donderdag
18.00-19:00 training jeugd
19:00-21:00 training a selectie, team 1-4, geen invallers
21.00-22:00 vrij spelen

Flagship

Flagships zijn enthousiaste verenigingen die in samenwerking met Badminton Nederland een impuls willen geven aan de badmintonsport. Dit doen zij door lokaal en/of regionaal verenigingen bij elkaar te brengen met als doel hen te ondersteunen daar waar nodig en uitwisseling van kennis en ervaring tussen bestuursleden, of andere mensen in de vereniging, tot stand te brengen.

Recreantentoernooi

Binnen de vereniging houden we met enige regelmaat een recreantentoernooi. Uit een flagshipbijeenkomst met omringende verenigingen kwam de behoefte naar voren om meer samen te spelen. Wij hebben nu onze gezellige toernooitjes opengesteld voor badmintonliefhebbers van buiten onze vereniging, en met succes! De reacties van onze leden en van onze gasten zijn zo positief dat wij dit wat ons betreft een "blijvertje" wordt

Bestuur

Alle geledingen van de club zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Het bestuur komt op regelmatige basis samen en voert het beleid uit.


Functie Naam Email
Voorzitter George Kempenaar Voorzitter@ bcdrachten.nl
Technische
commissie
Judith Blom tc@bcdrachten.nl
Jeugd
commissie
Ronny de Calonne jc@bcdrachten.nl
Recreatie
commissie
Wessel Fokkema rc@bcdrachten.nl
Secretaris Hans Spit secretaris@bcdrachten.nl
Penning
meester
Janny Bul Penningmeester@bcdrachten.nl
Sponsor
commissie
Marjelle Dupon sc@bcdrachten.nl

Technische commissie

Functie Naam Email
Voorzitter/
Competitie
leider Weekend
Judith Blom tc@bcdrachten.nl
Competitie
leider DDW
Rinse Bosma ddw@bcdrachten.nl
Competitie
leider Jeugd
Ronny de Calonne/Judith Blom jc@bcdrachten.nl

Jeugdcommissie

Functie Naam Email
Voorzitter Ronny de Calonne jc@ bcdrachten.nl
Algemeen jc@ bcdrachten.nl
Algemeen jc@ bcdrachten.nl
Algemeen jc@ bcdrachten.nl
Algemeen jc@ bcdrachten.nl
Algemeen Roos Tuinenburg jc@ bcdrachten.nl

recreatiecommissie

Functie Naam Email
Voorzitter Wessel Fokkema rc@bcdrachten.nl
Algemeen Jolanda Hoekstra rc@bcdrachten.nl
Algemeen ? rc@bcdrachten.nl

Trainers seizoen 2021-2021

Functie Naam Email
Trainer A selectie Tjeerd Meijer Stuur mailbericht
Trainer A/B selectie
Trainer recreanten Wouter de Calonne Stuur mailbericht
Trainer jeugd Freek Hogendorp Stuur mailbericht
Trainer jeugd Djayden Annema

Sporthallen

Sporthal De Drait is onze thuisbasis.

Sporthal De Drait (wordt momenteel verbouwd)
Alle trainingen en competitiewedstrijden

Eems125
9204 CM Drachten
0512 516 365

webseite erstellen lassen münchen

Sportcentrum Drachten
Hoofdlocatie ivm verbouwing De Drait)

Leerweg 3
Drachten
0512 518 337

webseite erstellen lassen münchen

Sportcentrum Kortezwaag
Mastertoernooi BC Drachten

Mientewei 2
8401 AA Gorredijk
0513-461 978

webseite erstellen lassen münchen

Zaalkalender

In deze zaalkalender kun je zien welke activiteiten (trainingen, competitiespeeldagen en toernooien) er zijn.
Check dus regelmatig de zaalkalender!

Smartphone? Bekijk dit in landscape voor een betere weergave.


Competitie Weekend

Dit zijn de competitieteams van BC Drachten, seizoen 2020-2021.

Hou vooral de zaalkalender in de gaten voor de speeldata in sporthal De Drait!


Team 1

x
x
x
x


Team 2

x
x
x
x
x

Team 3

x
x
x
x
x
x

Team 4

x
x
x
x
x


Team 5

x
x
x
x
x
x

Team 6

x
x
x
x
x

Competitie DDWHou vooral de zaalkalender in de gaten voor de speeldata in sporthal De Drait!


Team D1 ()

naam 1
naam 2
Naam 3
Naam 4
Naam 5
Naam 6

Team D2 ()

Naam 1
Naam 2
Naam 3
Naam 4Team D3 ()

Naam 1
Naam 2
Naam 3
Naam 4Team D4 ()

Naam 1
Naam 2
Naam 3
Naam 4
Naam 5
Naam 6
Naam7


Competitie Jeugd

Team 1

x
x
x
x


Team 2

xx
x
x
x


Team 3

x
x
x
x


Toernooien

Bij ons worden het hele jaar door toernooien georganiseerd. Hoe leuk is het om met anderen je krachten te meten toch?
Voor zowel jeugd als voor senioren bestaan er toernooien. Recreanten kunnen hun hart ophalen bij de diverse gezellige toernooien die regelmatig op de woensdagavond worden georganiseerd.

Hou vooral de zaalkalender in de gaten voor de toernooien!DPC toernooi

Elk jaar in mei hebben wij ons toernooi voor de jeugd.

Dit toernooi is een mooi toernooi voor de beginnende jeugd en de gevorderde spelers

Dit toernooi is een onderdeel van het DPC CircuitRecreantentoernooi

De mensen van de recreatiecommissie staan erom bekend dat ze een fijn toernooi kunnen organiseren.

De toernooien hebben meestal een speciaal thema, en zijn gezellig met een nazit.Paastoernooi

Sinds vele jaren organiseren wij voor de klasses 1,4,6 en 8 het tweedaagse Paastoernooi

Spannende wedstrijden, supergezellig en op de zaterdagavond een Indisch buffet!
Mastertoernooi

Sinds enige jaren valt het Mastertoernooi onder de vleugels van BC Drachten.

Wij zijn er trots op dat wij topspelers uit binnen- en buitenland mogen verwelkomen.

Er wordt gespeeld in de klasses Master en 4. Inschrijving is geopend!

 • Inschrijven 2019

 • Onze Clubwinkel

  BC Drachten heeft zich aangesloten bij Onzeclubwinkel.nl

  Hoe kun je ons steunen?
  Via de link naar onzeclubwinkel.nl krijg je toegang tot een aantal bekende webshops, zie hieronder. Koop je online een artikel dan ontvangt Badminton Club Drachten een percentage.

  Het kost je niets extra!
  De prijs is precies hetzelfde als zou je rechtstreeks de aankoop doen bij de webwinkel
  maar nu met het verschil dat je de club nu hiermee steunt!

  Hoe werkt het?
  1) Bezoek de website Onzeclubwinkel
  2) Nu wordt gevraagd welke club je wilt steunen, type in: Badmintonclub Drachten
  3) Selecteer je webshop!

  Welke webshops doen hieraan mee?
  Aliexpress
  Asos
  De Bijenkorf
  Bol.com
  Bonprix
  Body&Fit
  Booking.com
  Coolblue
  Expedia
  Expert
  Hema
  Home24
  Mediamarkt
  Sneltoner
  Viking

  superbedankt!!

  Social media

  Aangesloten blijven op het nieuws?
  Stuur ons een vriendschapsverzoek op Facebook en abonneer je op onze nieuwsbrief!

  Nieuwsbrief

  Met enige regelmaat brengen wij een nieuwsbrief uit. Hieronder tref je het volledige archief aan.

  Nieuwsbrief voortaan in je mailbox ontvangen? Meld je aan via dezelfde link!

  Facebook


  Fitaal

  Heel vervelend als je een blessure hebt. Wellicht dat een fysiotherapeut je verder kan helpen.
  BC Drachten werkt samen met Fitaal.

  Als clublid kan je gebruik maken van de volgende diensten:

  Sportspreekuur op maandag:
  * Op maandagavond (vanaf 18.00 u.) kunnen clubleden kosteloos op het sportspreekuur terecht bij een van de (sport)fysiotherapeuten van Fitaal De Sportlaan.
  * Aanmelden kan per mail naar sportspreekuur@fitaal.nl . De geblesseerde sporter ontvangt op maandag een mail terug waarin wordt aangegeven hoe laat en bij wie hij/zij die avond bij Fitaal De Sportlaan terecht kan.
  * Tijdens het sportspreekuur zal de (sport)fysiotherapeut in ca. 15 minuten een eerste screening van de sportblessure uitvoeren. Op basis hiervan volgt een advies en evt. een terugkoppeling naar sportverzorger/trainer en/of een doorverwijzing naar een (sport)fysiotherapeut of huisarts/sportarts.

  Binnen 24 uur (op werkdagen)
  kunnen sporters van de selecties van de BC Drachten met een blessure op afspraak terecht bij één van de (sport)fysiotherapeuten van Fitaal De Sportlaan.
  * De kosten voor deze screening + onderzoek worden vergoed door de zorgverzekeraar, wanneer de sporter een aanvullende verzekering bij zijn zorgverzekeraar heeft.
  * Vanuit een eerste screening + onderzoek door de (sport)fysiotherapeut volgt: - Advies / overdracht voor verdere begeleiding door verzorger / trainer. - Vervolgafspraak wanneer verdere behandeling fysiotherapie nodig is.

  NB: Jeugdleden t/m 12 jaar moeten met een volwassene komen. Dit kan een ouder/verzorger, maar ook een trainer/leider zijn.

  Ondersteunende kracht- en/of conditietraining:
  * Individueel trainingsprogramma (abonnement) voor sporters ter preventie blessures, ondersteunende kracht- cq. conditietraining of algehele fitheidstraining. Leden van de sportvereniging ontvangen 10% korting op de abonnementsprijs van Fitaal De Sportlaan.
  * Core-stability training (verbeteren rompstabiliteit) met behulp van o.a. de swissball. Hiervoor kunnen wij een specifiek oefenprogramma aanbieden van 6-8 groepstrainingen.
  * Zomertrainingsprogramma voor sporters: Programma van 8 weken (16 trainingen), waarin o.a. aandacht voor conditietraining, sportspecifieke kracht- en coördinatietraining en (romp)stabiliteitsoefeningen, onder begeleiding van (sport)fysiotherapeut Fitaal De Sportlaan.

  Word lid!

  BC Drachten heet je van harte welkom!

  Iedere badmintonliefhebber kan bij ons terecht. We zijn een vereniging waar jeugd,recreanten en topspelers hun geliefde sport kunnen beoefenen.

  Jeugd (7 t/m ± 18)
  Jeugd die voor het eerst gaat badmintonnen. Zij krijgen gedurende het gehele jaar training. Na dit eerste jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de competitie. Gedurende het jaar worden er door de jeugdcommissie diverse toernooien en activiteiten georganiseerd.

  Senioren recreatief (18+)
  Op de woensdagavond kan recreatief worden gespeeld er wordt hierbij gebruik gemaakt van een afhangsysteem.
  Men hangt een naamkaartje op een bepaalde baan en kan zo een wedstrijd spelen tegen zelfgekozen tegenstanders.
  2 x in de maand is er een toss-avond. Het is elke keer een verassing met wie en tegen wie je speelt.

  Wat wij verder bieden:
  - op de woensdag meedoen aan trainingen
  - we organiseren ieder jaar een interne competitie
  - regelmatig wordt een recreantentoernooi georganiseerd. Deze hebben vaak een thema. Sportiviteit en gezelligheid gaan heel goed samen!

  Sport Overdag
  Op de maandagochtend (10.00-11.00 uur) en vrijdagochtend (11:00-12:00 uur) kan er worden gebadmintond door iedereen vanaf 16 jaar.
  Je hoeft geen lid te worden van BC Drachten, maar je betaalt € 3,- per keer. Je kunt ook een strippenkaart kopen (10 keer voor € 25,00).

  Competitie
  BCDrachten biedt haar leden de mogelijkheid om competitie te spelen in één van de competities die door Regio Noord of door de NBB wordt georganiseerd. De competitiespelers worden op basis van het competitieniveau en leeftijd (jeugd) ingedeeld in verschillende selecties die 1 of 2 maal per week trainen.

  Train gratis 3 x met ons mee!
  Natuurlijk heb je bij ons de gelegenheid om het spelletje eerst uit te proberen. Daarom kan je bij ons 3 x meetrainen.
  Het enige wat je moet meenemen is sportkleding en zaalschoenen. Wij hebben rackets die je van ons kunt lenen.


  Lidmaatschap & Contributie
  Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het lidmaatschap kan worden opgezegd per 30 juni dan wel per 31 december.
  De opzegging dient respectievelijk plaats te vinden vóór 1 april en vóór 1 oktober.
  De contributiebedragen tref je hieronder aan.

  Junioren t/m 17 jaar
  Jaar          € 168,00
  Halfjaar   €   84,00
  Kwartaal €    42,00

  Senioren vanaf 18 jaar
  Jaar           € 250,00
  Halfjaar   €  125,00
  Kwartaal €     62,50

  Incassomomenten
  Jaar             1 februari
  Halfjaar     1 februari en 1 augustus
  Kwartaal    1 februari, 1 mei, 1 augustus, 1 november

  Inschrijfgeld €  12,50
  Bondslidmaatschap €  14,90

  Competitiebijdrage
  € 28,66 (Junioren)
  € 71,65 (senioren)
  € 106,65 is inclusief veerbijdrage € 35,00 (A-selectie)

  BC Drachten vindt dat sport voor iedereen bereikbaar èn mogelijk moet zijn!
  Daarom willen wij u wijzen op de volgende regelingen, inzake een mogelijkheid tot vergoeding van
  de jaarcontributie en competitiebijdrage:

  Jeugdsportfonds Sport en Cultuur
  Het jeugdfonds Sport en cultuur maakt het mogelijk dat uw kind kan sporten, wanneer u weinig geld
  te besteden hebt. De aanvraag verloopt via een intermediair, bijv. een leraar, sportcoach of
  (schuld)hulpverlener. Na toekenning wordt de contributie vergoed aan de sportvereniging.

  Sportfonds Smallingerland
  Het Sportfonds Smallingerland maakt het mogelijk, wanneer u 18 jaar of ouder bent en zich het
  lidmaatschap niet kan veroorloven, om de contributie vergoed te krijgen. U doet zelf een aanvraag bij
  Sportfondssmallingerland (let op, het Sportfonds Smallingerland werkt met een jaarbudget, op=op)

  Online aanmelden

  Wil je lid worden van deze mooie vereniging?
  Vul dan online het aanmeldformulier in.