Skip to main content

Badmintonclub Drachten (hierna: BCD) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

BCD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

BCD is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door BCD verwerkt ten behoeve van communicatie en administratieve doeleinden. Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw aanmelding als lid van BCD.
Hiervoor vraagt BCD de volgende persoonsgegevens van u: Voornaam; Achternaam; Huisadres; Telefoonnummer; E-mailadres; Geslacht; Geboortedatum; bankrekeningnummer en gegevens van een eventueel oud badmintonvereniging lidmaatschap.
Uw persoonsgegevens worden door BCD opgeslagen gedurende het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door BCD verwerkt ten behoeve van het informeren over BCD door middel van nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw aanmelding als lid van BCD of uw aanvraag voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Hiervoor gebruikt BCD de volgende persoonsgegevens Leden: Voornaam; Achternaam; E-mailadres; Geboortedatum; Spelerscategorie (Jeugdrecreant/Jeugdcompetitie/Seniorenrecreant /A-selectie/ B-selectie).

Oud-leden en niet-leden: Voornaam; Achternaam; E-mailadres; Geboortedatum. Deze persoonsgegevens worden door BCD opgeslagen gedurende de periode dat men aangemeld is (u heeft te allen tijde de mogelijkheid om het toezenden van de Nieuwsbrief te stoppen).

Verwerking van persoonsgegevens geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden in BCD worden door ons verwerkt ten behoeve van het informeren over BCD. Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw aanvraag om informatie.

Hiervoor gebruikt BCD de volgende persoonsgegevens: Voornaam; Achternaam; E-mailadres; Geboortedatum. Deze persoonsgegevens worden door BCD opgeslagen gedurende 3 maanden na uw verzoek om informatie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij verstrekken de noodzakelijke persoonsgegevens aan Badminton Nederland ten behoeve van uw inschrijving bij de Bond als lid van BCD. Voor het verzorgen van de communicatie maken wij onder andere gebruik van app-groepen en een internet mailingprogramma. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BCD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens BCD van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Privacy met betrekking tot social media

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw beeltenis op de website, en/of in onze sociale media dan kunt u dit bij BCD kenbaar maken. Wij kunnen echter niet verhinderen dat derden beeldmateriaal op internet publiceren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Badminton Club Drachten
p/a De Nova Cura 183
9207 BS Drachten
info@bcdrachten.nl
www.bcdrachten.nl